top of page

GRUPETO - Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů


KREUZIGER project s.r.o., se sídlem Foglarova 8, 323 00 Plzeň, IČ: 05964296 („Kreuziger Project“), bude zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mail, telefon a název společnosti („osobní údaje“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů(1) a dalšími právními předpisy, a to v rámci projektu Grupeto. Projekt Grupeto je projektem, jehož cílem je zajištění cyklistických aktivit pro jeho účastníky ze strany Kreuziger Project ve spolupráci s partnery nebo dodavateli projektu Grupeto, kteří tento projekt financují

(„projekt“).


Kreuziger Project bude zpracovávat osobní údaje zejména pro následující účely:

• zajištění Vaší účasti v projektu,

• informování o novinkách a aktivitách projektu,

• zasílání optimalizovaných obchodních sdělení a nabídek projektu a/nebo jeho

aktuálních nebo potenciálních partnerů nebo dodavatelů,

• předávání osobních údajů aktuálním nebo potenciálním partnerům nebo dodavatelům

projektu za účelem zasílání optimalizovaných obchodních sdělení a nabídek.


Bez poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely představující obsah smluvního vztahu mezi Vámi a Kreuziger Project a oprávněné zájmy Kreuziger Project není Vaše účast v projektu možná. Kreuziger Project je oprávněn předávat osobní údaje určeným příjemcům, jejichž seznam je dostupný na www.grupeto.info v sekci Partneři, a to pro účely stanovené výše.


Osobní údaje budou zpracovány do okamžiku vyjádření nesouhlasu s jejich zpracováváním, který lze kdykoliv vyjádřit na e-mailové adrese myjsme@grupeto.info. Vyjádřením nesouhlasu dle předchozí věty končí Vaše účast v projektu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům Kreuziger Project a určených příjemců a budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.


Registrací do projektu prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejm. o právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost osobních údajů a taktéž právo (vi) vznést námitku, po níž bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail myjsme@grupeto.cz.


---

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page